Vedtægter

Vedtægter for DSU Aarhus

Vedtægter for DSU Aarhus

§ 1

Stk. 1
DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, i Aarhus, fungerer som afdeling under DSUs landsforbund, er undergivet forbundets program og love, og dækker Aarhus kommune.

Formål
§ 2
Stk. 1
Formålet med DSU Aarhus’ virksomhed er at lave almennyttigt, idébetonet arbejde for afdelingens medlemmer.

Medlemskab
§ 3
Stk. 1
Som medlemmer kan optages enhver under 30 år, der tilslutter sig forbundets formål. Forretningsudvalget kan dispensere såfremt en person over 30 år ønsker medlemskab. Efter det fyldte 30. år overflyttes medlemmet automatisk til den støtteforening, der hører til den DSU Aarhus’ støtteafdeling, hvis intet andet er besluttet.

Stk. 2
Personer, der tilslutter sig andre partier end Socialdemokraterne eller andre politiske organisationer/grupper, der strider mod DSUs formål, kan ikke være medlem.

Stk. 3
Medlemskab sker gennem DSU-afdelingerne.

Stk. 4
Ingen kan være medlem af mere end én DSU-afdeling på samme tid. En undtagelse herfra er medlemskab af Frit Forum.

Stk. 5
Som medlem af DSU har man ret til:
at få medlemsbladet,
at få viden om og påvirke DSUs politik,
at få viden om og deltage i DSUs aktiviteter,
at deltage på DSUs kurser og konferencer.

Ved beregning af delegerede til regions- og kommunerepræsentantskab og kongres gælder medlemskabet kun ét sted efter medlemmets eget valg. Meddelelse om i hvilken afdeling medlemmet udøver sine medlemsrettigheder indgår i forbindelse med, at kongres-, regions- og kommune-repræsentantskabsfordeling tilgår forretningsudvalget og regionsorganisationen. Hvis medlemmet ved indmeldelse i Frit Forum er medlem af DSU, eller ved indmeldelse i DSU er medlem af Frit Forum, udsendes et brev om, at medlemmet skal beslutte, hvor medlemsrettighederne ønskes udøvet Foretager medlemmet ikke dette valg, regnes medlemmet for hørende til den geografiske DSU-afdeling. 

Stk. 6
Medlemmer, som har betalt fuldt medlemskontingent, har ret til at deltage i alle arrangementer indenfor DSU Aarhus afdeling, DSU Aarhus kommuneforening, DSU Region Midtjylland og landsforbundets rammer. 

Stk. 7
Medlemmet skal for at have stemmeret, for at tælle med i delegeretberegninger og for at være valgbar i besluttende forsamlinger:

- Mindst have været medlem i 14 dage.

- Fuldt ud have betalt det af landsforbundet opkrævede medlemskontingent. 

- Ikke have haft mulighed for at stemme, og været valgbar ved en anden besluttende forsamling på samme organisationsniveau i de forgangne 3 måneder. Forretningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra dette. Undtaget fra bestemmelserne om valgbarhed og stemmeret er medlemmer af Frit Forum afdelinger.

Stk. 8
Udmeldelse af DSU Aarhus sker skriftligt til forbundet eller ved henvendelse til bestyrelsen i DSU Aarhus, der herefter kontakter forbundet på vegne af medlemmet.

Kontingent
§ 4
Stk. 1
Medlemskab af DSU Aarhus medfører forpligtelse til at betale det af afdelingen fastsatte medlemskontingent på 150 kr årligt. Der kan i særlige tilfælde foretages en nedsættelse af medlemskontingentet til 75 kr., hvis det vurderes nødvendigt for at fastholde medlemmet.

Stk. 2
Forretningsudvalget fastsætter de nærmere retningslinier for kontingent- og restancepolitikken. 

Stk. 3
DSU Aarhus har pligt til én gang om året at indbetale det til enhver tid fastsatte forbunds, kommune og regionskontingent.

Eksklusion
§ 5
Stk. 1
Intet medlem eller støttemedlem kan ekskluderes uden at DSU Aarhus’ generalforsamling eller forretningsudvalget har besluttet det.

Stk. 2
Bliver eksklusionen behandlet af afdelingsgeneralforsamlingen, træder den i kraft straks ved beslutningen på afdelingsgeneralforsamlingen. Eksklusionen skal efterfølgende godkendes af forretningsudvalget.

Stk. 3
Forretningsudvalget kan ved 2/3 dels flertal blandt alle forretningsudvalgsmedlemmer foretage øjeblikkelige eksklusioner. 

Eksklusion kan ske såfremt et medlem eller støttemedlem:
- Ikke tilslutter sig DSUs formål. 
- Ikke efterlever DSUs love. 
- Groft skader DSUs omdømme og virke. 

Generalforsamlingen
§ 7
Stk. 1
DSU Aarhus’ øverste myndighed er generalforsamlingen. Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen øverste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt i 1. kvartal og indkaldes med 14 dages varsel skriftligt til samtlige medlemmer.

Stk. 3
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

Stk. 4
DSU Region Midtjylland skal inviteres til afdelingens generalforsamling.

Stk. 5
DSU Aarhus’ love træder i kraft ved beslutning på afdelingens generalforsamling dog jf. § 19 stk. 2, medmindre andet fremgår af beslutningen.

Stk. 6
DSU Aarhus’ love skal efterfølgende godkendes af forretningsudvalget.

Stk. 7
Forefindes der ikke godkendte love, gælder standardlovene for afdelinger.

Stk. 8
Forretningsudvalget har ret til at indhente og revidere DSU Aarhus’ regnskaber.

Stk. 9 
DSU Aarhus har pligt til årligt at indlevere revideret regnskab samt generalforsamlingsreferat til DSU’s Landsforbund senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 10
Forretningsudvalget har endvidere ret til at indkalde DSU Aarhus’ generalforsamling.

§ 8
Stk. 1
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt syv dage før generalforsamlingen.

Stk. 2
På generalforsamlingen aflægger afdelingsformanden og øvrige tillidsvalgte beretning for deres respektive ansvarsområder, og kassereren foreligger det reviderede regnskab.

Stk. 3
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som består af ni personer.

§ 9
Stk. 1
På generalforsamlingen vælges formand, næstformand, kasserer og seks bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
Generalforsamlingen vælger to revisorer og to revisorsuppleanter. Kritiske revisorer og revisorsuppleanter skal ikke nødvendigvis være medlemmer af DSU.

§ 10
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når fem af DSU Aarhus’ medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af forhandlingsemne.

Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med fem dages varsel af bestyrelsen ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer.

Bestyrelsen
§ 11
Stk. 1
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og seks bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
Bestyrelsen beslutter selv, hvem der kan deltage i bestyrelsesmøderne og bestyrelsen vedtager en forretningsorden, der fastlægger retningslinierne for bestyrelsens virke.

Stk.3
Bestyrelsen godkender en indstillet kontaktperson fra støtteforeningen

Økonomi
§ 12
Stk. 1
Bestyrelsen har ret til at afgøre mindre rent administrative sager, men kan ikke bevilge beløb, der overstiger det af generalforsamlingen fastsatte kr. 5000.

§ 13
Stk. 1
DSU Aarhus’ regnskabsperiode løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2
DSU Aarhus’ revisorer har pligt til at gennemgå regnskabet hvert halve år og skal umiddelbart herefter tilsende afdelingsbestyrelsen et revisionsprotokollat.

Stk. 3
Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Samt bestyrelsens budget for det kommende år.

Stk. 4
Revisorerne skal mindst to gang om året foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Stk. 5
Regnskab skal forelægges på bestyrelsesmøderne af kassereren.
Hvis kassebeholdningen overstiger kr. 500,00 skal beholdningen indsættes på en bank- eller girokonto, således at der kun kan hæves mod formandens og kassererens kvittering.

Stk. 6
Forretningsudvalget har ret til at indhente og revidere DSU Aarhus’ regnskab. 
DSU Aarhus har pligt til at meddele forbundets forretningsudvalg, hvem der er revisorer i afdelingen.
Revisorerne har til enhver tid ret til at indhente de nødvendige oplysninger om DSU Aarhus’ økonomi.

Forpligtelse
§ 14
Stk. 1
DSU Aarhus kan ikke uden forretningsudvalget godkendelse forpligte sig udover beløb, der rent faktisk forefindes.

Stk. 2
Kun DSU Aarhus hæfter økonomisk og juridisk for egne dispositioner.

§ 15
Stk. 1
Forretningsudvalget skal medvirke ved og godkende al handel med jord eller fast ejendom. Forretningsudvalget skal også godkende indgåelse af leasing- aftaler.

Stk. 2
DSU Aarhus er ansvarlig for de af bestyrelsen trufne dispositioner.

Stk. 3
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtigelser.

Stk. 4
Kun DSU Aarhus hæfter økonomisk og juridisk for egne dispositioner.

§ 16
Stk. 1
Formand og afdelingskasserer tegner i forening DSU Aarhus ved økonomiske dispositioner, herunder i forhold til bank- og girokonti.

Kongres
§ 17
Stk. 1
Afdelingsdelegerede, suppleanter og observatører skal vælges på en generalforsamling. Bestyrelsen skal tage initiativ til åbne medlemsmøder, hvor forslag og ændringsforslag til kongresudtalelser diskuteres.

Afstemningsregler
§ 18
Stk. 1
Der kan ikke stemmes ved skriftligt mandat. Stemmeberettigede er kun personer, der er mødt frem til mødet og som har betalt fuldt medlemskontingent jvf. forbundslovenes § 3

Stk. 2
Sager og personvalg kan dog efter beslutning på en generalforsamling sendes til urafstemning.

Stk. 3
Alle afstemninger om personspørgsmål skal ske skriftligt. Almindeligt flertal er afgørende i alle spørgsmål.

Ændringer i lovene
§ 19
Stk. 1
Ændringer i DSU Aarhus’ love skal vedtages på en generalforsamling og træder i kraft ved beslutningen på generalforsamlingen medmindre andet fremgår af beslutningen.

Stk. 2
DSU Aarhus’ love skal efterfølgende godkendes af forbundets forretningsudvalg.
Forefindes der ikke godkendte love er standardlovene gældende.

Ophør af afdelingen
§ 20
Stk. 1
DSU Aarhus kan kun opløses når medlemstallet er under 7, eller når det er vedtaget af en generalforsamling med 3/4 af de fremmødte stemmer.

Stk. 2
Ophører DSU Aarhus administreres afdelingens ejendele af landsforbundet.

Stk. 3
Sammenlægning af DSU Aarhus med en anden DSU-afdeling kan ske ved beslutning på DSU Aarhus’ generalforsamlinger med 3/4 flertal.

Stk. 4
Ved sammenlægning overgår alle aktiver og passiver i de respektive DSU Aarhus til den nye afdeling.